De stichting is opgericht in 1950; de statuten van de stichting werden laatstelijk gewijzigd bij akte, 24 maart 1987 voor de destijds te Haarlem gevestigde notaris Mr. H.P.M. Krans verleden.

De Nekbakht Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8046.43.490. Daardoor kan men onder nadere voorwaarden gewone of periodiek giften doen die voor de belastingen aftrekbaar zijn. Zie www.belastingdienst.nl.  Hieronder vindt u de informatie die wij als ANBI instelling verplicht zijn te publiceren op onze website.

Doelstelling

De Nekbakht Stichting stelt zich ten doel:
a.
Het ondersteunen en bevorderen van de Soefi-Boodschap van

Pir-O-Murshid Inayat Khan en
b.Het verzorgen en het uitbreiden van de archieven en verzamelingen,

bekend onder de naam “Biographical Department”, mede teneinde de
bronnen van de Soefi-Boodschap zo zuiver mogelijk te bewaren,
waaronder begrepen het in dat kader doen uitbrengen van de serie
“Complete Works of Pir-O-Murshid Hazrat Inayat Khan”, bevattende de
oorspronkelijke teksten van diens lezingen over Soefisme (broneditie),
zoals thans uitgegeven door Omega Publications, Inc.
(New Lebanon, New York) ;
een en ander in de ruimste zin en te bereiken met alle wettige middelen.

De stichting richt zich er vooral op om genoemde serie “Complete Works of Pir-O-Murshid Hazrat Inayat Khan” te voltooien, ten einde daarmee zowel Soefi’s uit de Inayati-Soefiorganisaties alsmede geïnteresseerde wetenschappers, wetenschappelijke bibliotheken en wetenschappelijke instituten in staat te stellen kennis te nemen van het Universeel Soefisme. Daarnaast wil de stichting (her)uitgaven bevorderen van voor de kennis van het Universeel Soefisme van belang zijnde werken van tijdgenoten van Hazrat Inayat Khan.

Activiteitenverslag

Het beheer van het archief zoals opgenomen en nader toegelicht in de doelstelling en het beleidsplan is in 2019 onveranderd voortgezet.
Nekbakht beleidsplan 2020 final.pdf
Staat van baten en lasten 2019 ANBI deponering final.pdf

Beloningsbeleid 

De Nekbakht Stichting streeft er naar de inkomsten uit het vermogen, waaronder begrepen verkrijgingen uit schenkingen/donaties/legaten en erfstellingen zoveel mogelijk te besteden voor de doelstelling.

De stichting maakt echter ook kosten, zoals voor het onderhoud van het onroerend goed van de stichting, voorts voor het onderhoud van de archieven alsmede voor het gereed maken van de bronteksten ten behoeve van de “Complete Works”, het verzorgen van promotiemateriaal en gelijksoortige communicatiekosten daaronder begrepen.

Met inachtneming van- en conform de betreffende statutaire bepalingen van de stichting genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden, kunnen zij evenmin uitkeringen ontvangen uit de stichting, maar hebben zij wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting heeft geen medewerkers in loondienst.  

De Stichting is eigenaar van drie panden in Suresnes  (Frankrijk); panden waar de archieven, beter bekend onder de naam Biographical Department, worden bewaard en onderhouden. De Stichting neemt deze kosten voor haar rekening indachtig de statutaire doelstelling het ondersteunen en bevorderen van de Soefi-Boodschap van Pir-O-Murshid Hazrat Inayat Khan.